Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ważny od 25 lipca 2017 roku.

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.naturativ.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.naturativ.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Naturativ Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.naturativ.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy naturativ.pl, działający pod adresem www.naturativ.pl, prowadzony jest przez NATURATIV Sp. z o.o., ul. Asnyka 2, 05-520, Konstancin - Jeziorna, NIP: 1231304002, REGON: 362688740. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzony przez Sąd Rejestrowy dla miasta Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000579220. + 48 22 273 91 50, naturativ@naturativ.pl

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Naturativ Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.naturativ.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Rejestracja umożliwia logowanie do sklepu www.naturativ.pl i innych sklepów należących do NATURATIV Sp. z o.o.

Naturativ Sp z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Naturativ Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Naturativ Sp. z o.o..

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz

Naturativ Sp. z o.o.

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze

[od poniedziałku do piątku], w godzinach: 9:00-17:00.

5. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka. Klient dokonując zakupów do użytku osobistego może dokonać zamówienia

jednego rodzaju produktu w ilości maksymalnie 5 sztuk. W celu zakupów hurtowych należy

skontaktować się z Naturativ Sp. z o.o.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść

na stronę internetową www.naturativ.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności

techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na

stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego

złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w

zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi

komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych

danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie

złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej

ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku

potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w

rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi

oświadczenie woli zawarcia z Naturativ Sp. z o.o. Umowy Kupna, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu

informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z

Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i angielskim, o treści zgodnej z

Regulaminem.

V. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Kraje Unii Europejskiej i odbywa się pod adres

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów

spoza Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z Biurem Firmy.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: NATURATIV

Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 21, 05- 510 Konstancin - Jeziorna Polska Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką.

Koszty dostawy wynoszą:

Na terenie Polski:

Paczkomat - 12 zł

Firmy kurierskiej UPS - 15 zł

Poczty Polskiej - 17 zł

Zamówienia poza Polskę:

Przesyłka lotnicza Pocztowa do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera UPS – 50 zł

Przy zakupach powyżej 1000 zł, dostawa do krajów Unii Europejskiej jest gratis.

Przesyłki ekonomiczne poza kraje Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej - 85 zł.

Przesyłka polecona do USA i Kanady za pośrednictwem Poczty Polskiej - 180 zł

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 1-2 dni robocze liczone

od momentu złożenia zamówienia [w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem] lub

wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie [w przypadku wyboru

płatności PayU lub przelewu bankowego].

W przypadku zamówień zawierających produkty, które posiadają w opisie informację

"Wysyłka w ciągu 3-7 dni roboczych", dla tych zamówień czas realizacji całego zamówienia

wynosi 3-7 dni robocze.

Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas przewoźnika.

Czas dostawy realizowany przez przewoźnika na terenie Polski

Paczkomat - czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze

Firmy kurierskiej UPS – czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze

Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 3-4 dni robocze (w okresie Świąt Bożego

Narodzenia czas dostawy 3-7 dni robocze)

Zamówienia poza Polskę

Przesyłka lotnicza Pocztowa do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera UPS – 3-4

dni robocze

Przesyłki ekonomiczne poza kraje Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej -

ponad 14 dni roboczych

Przesyłka polecona do USA i Kanady za pośrednictwem Poczty Polskiej - do 14 dni roboczych

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.naturativ.pl oraz

pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków

(regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze

zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem (dodatkowa opłata w wysokości: 5 PLN)

- płatnością w systemie PayU

Opłata za zamówienie jest pobierana w momencie złożenia zamówienia w przypadku

płatności poprzez PayU lub płatności kartą.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,

w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Naturativ

Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 21, 05-510 Konstancin - Jeziorna, naturativ@naturativ.pl, Telefon: + 48 22 27391 50, Faks: + 48 22 374 73 95) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze

jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą

elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak

nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia

od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej

stronie internetowej www.naturativ.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości,

prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od

umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później

niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu

prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na konto,

chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie

poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych produktów, które

zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność

zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku

możliwości odstąpienia od umowy zakupu produktów, kyóre zostały rozpakowane i których

ponowne wprowadzenie do obrotu rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia

konsumentów (np. produkty sterylne, produkty do pielęgnacji skóry).

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1.Naturativ Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w

rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w

Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: NATURATIV Sp. z o.o., ul.

Piłsudskiego 21, 05 - 510, Konstancin-Jeziorna, naturativ@naturativ.pl. Naturativ Sp. z o.o. zobowiązuje

się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do

poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Naturativ Sp. z o.o. jest producentem lub dystrybutorem Towarów. Jako producent ponosi

odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Naturativ Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć

w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Naturativ Sp. z o.o. o wszelkich

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na

adres: NATURATIV Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 21, 05-510, Konstancin - Jeziorna lub adres mejlowy:

naturativ@naturativ.pl.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,

rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Naturativ Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14

dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy

reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów

dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za

pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Naturativ Sp. z o.o. a Klientem,

który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane

sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania

cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NATURATIV a Klientem, który

nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego,

zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NATURATIV.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod

adresem www.naturativ.pl (zwana dalej Witryną) przez NATURATIV Sp. z o.o. z siedzibą pod

adresem: ul. Asnyka 2, 05-520, Konstancin - Jeziorna, (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa

prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i

dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne

działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z

Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych

zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na

Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa

z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies

mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą

zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po

zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji

takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

· pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny,

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach Witryny

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie

korzystania ze stron internetowych Witryny

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

· utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik

nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła

· tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy

Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i

zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w

urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany

ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności

w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach

przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa

urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep

Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na

temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane

przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i

przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo

na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą

zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na

otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona,

na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony,

rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności

naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy

statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z

przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem

Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu

rejestracji na Witrynie:

· nazwisko i imię,

· adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

· adres poczty elektronicznej,

· numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i

zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich

poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach

swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email

będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu

internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane

partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy

kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich

przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom

władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i

ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie

zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w

poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że

sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem

podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa

konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z

Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach

Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie

Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod

adresem e-mail wskazanym poniżej.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa

temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a

także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa

danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem email

wskazanym poniżej.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie

strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane

przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z

którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady

postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa

kierowane do:

naturativ@naturativ.pl

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ważny od 1 sierpnia 2015 roku.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.naturativ.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.naturativ.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Aromeda So. z o.o.,a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.naturativ.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy naturativ.pl, działający pod adresem www.naturativ.pl, prowadzony jest przez AROMEDA Sp. z o.o., ul. Asnyka 2, 05-500, Konstancin - Jeziorna, NIP: 1231123364, REGON: 141076206.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzony przez Sąd Rejestrowy dla miasta Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 287266.

+ 48 22 273 91 50, naturativ@naturativ.pl

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Aromeda  Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.naturativ.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Rejestracja umożliwia logowanie do sklepu www.naturativ.pl i innych sklepów należących do AROMEDA Sp. z o.o.

Aromeda Sp z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Aromeda Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Aromeda Sp. z o.o..

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Aromeda Sp. z o.o.

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze [od poniedziałku do piątku], w godzinach: 9:00-17:00.

5. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Klient dokonując zakupów do użytku osobistego może dokonać zamówienia jednego rodzaju produktu w ilości maksymalnie 5 sztuk. W celu zakupów hurtowych należy skontaktować się z Aromeda Sp. z o.o.

 

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.naturativ.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Aromeda Sp. z o.o.  Umowy Kupna, zgodnie z treścią Regulaminu.


Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Kraje Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z Biurem Firmy.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: AROMEDA Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 21, 05- 510 Konstancin-Jeziorna Polska Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką.

Koszty dostawy wynoszą:
Na terenie Polski:
Paczkomat - 10 zł Firmy kurierskiej UPS - 15 zł
Poczty Polskiej - 17 zł

Zamówienia poza Polskę:

Przesyłka lotnicza Pocztowa do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera UPS - 50 zł
Przy zakupach powyżej 1000 zł, dostawa do krajów Unii Europejskiej jest gratis.

Przesyłki ekonomiczne poza kraje Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej - 85 zł.
Przesyłka polecona do USA i Kanady za pośrednictwem Poczty Polskiej - 180 zł

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

3. Termin realizacji dostawy

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 1-2 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia [w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem] lub wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie [w przypadku wyboru płatności PayU lub przelewu bankowego].
 
W przypadku zamówień zawierających produkty, które posiadają w opisie informację "Wysyłka w ciągu 3-7 dni roboczych", dla tych zamówień czas realizacji całego zamówienia wynosi 3-7 dni robocze.
Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas przewoźnika.
 
Czas dostawy realizowany przez przewoźnika na terenie Polski 
 
Paczkomat - czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze
Firmy kurierskiej UPS – czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze
Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 3-4 dni robocze (w okresie Świąt Bożego Narodzenia czas dostawy 3-7 dni robocze) 
 
Zamówienia poza Polskę
 
Przesyłka lotnicza Pocztowa do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera UPS – 3-4 dni robocze 
Przesyłki ekonomiczne poza kraje Unii Europejskiej  za pośrednictwem Poczty Polskiej - ponad 14 dni roboczych 
Przesyłka polecona do USA i Kanady za pośrednictwem Poczty Polskiej - do 14 dni roboczych 
 

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.naturativ.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem (dodatkowa opłata w wysokości: 5 PLN)

- płatnością w systemie PayU

Opłata za zamówienie jest pobierana w momencie złożenia zamówienia w przypadku płatności poprzez PayU lub płatności kartą.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Aromeda Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 21, 05-510 Konstancin-Jeziorna, naturativ@naturativ.pl, Telefon: + 48 22 273 91 50, Faks: + 48 22 374 73 95) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.naturativ.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na konto, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych produktów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od umowy zakupu produktów, kyóre zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia konsumentów (np. produkty sterylne, produkty do pielęgnacji skóry).

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1.Aromeda Sp. z o.o.  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: AROMEDA Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 21, 05-510, Konstancin-Jeziorna, naturativ@naturativ.pl. Aromeda Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Aromeda Sp. z o.o.  jest producentem lub dystrybutorem Towarów. Jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Aromeda Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Aromeda Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: AROMEDA Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 21, 05-510, Konstancin-Jeziorna lub adres mejlowy: naturativ@naturativ.pl.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Aromeda Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Aromeda Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NATURATIV a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NATURATIV.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.naturativ.pl (zwana dalej Witryną) przez AROMEDA Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Asnyka 2, 05-520, Konstancin - Jeziorna, (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

·    pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny

·    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

·    utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła

·    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

·         nazwisko i imię,

·         adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

·         adres poczty elektronicznej,

·         numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do:

naturativ@naturativ.pl

Rabat -10% na zakupy!