Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0

Regulamin Programu "Zaproś Znajomych"

I. Postanowienia ogólne
 
 
1.1. Organizatorem programu marketingowego pod nazwą „Zaproś Znajomych” (dalej: Program) jest NATURATIV Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (kod: 24-100), przy ul. Piłsudskiego 57, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579220, NIP 1231304002. (dalej: Organizator).
1.2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Zasady organizacji Programu oraz prawa i obowiązki uczestników określone są niniejszym regulaminem (dalej: Regulamin).
1.4. Program trwa od dnia 29 września 2015 r. do odwołania, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 7.2. Regulaminu.
1.5. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a. Program – program marketingowy polegający na zaproszeniu Nowych Klientów do korzystania z zakupów w sklepie internetowym www.naturativ.pl
b. Polecający – osoba zarejestrowana w sklepie internetowym www.naturativ.pl, zapraszająca Nowych Klientów do zakupów w sklepie internetowym www.naturativ.pl
c. Nowy Klient – osoba niezarejestrowana do chwili polecenia przez Polecającego w sklepach internetowych m.in. www.naturativ.pl, której dane wskazano w Zaproszeniu. Poprzez Nowego Klienta rozumiemy osobę, która dokonała po raz pierwszy zakupu w sklepie internetowym www.naturativ.pl.
d. Zaproszenie dla Nowego Klienta – formularz Programu stanowiący zaproszenie dla Nowego Klienta
e. Rabat procentowy – jednorazowy rabat -15% przyznawany w ramach programu Polecającemu
 
 
II. Zasady Programu
 
 
2.1. Program jest przeznaczony wyłącznie dla osób zarejestrowanych w sklepie internetowym www.naturativ.pl 
2.2. W celu przystąpienia do Programu Polecający pozyskuje Nowego Klienta. Warunkiem uznania, że Polecający pozyskał Nowego Klienta jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
a. zaproszenie Nowego Klienta poprzez formularz Zaproszenia przez zalogowanego Polecającego
b. zarejestrowanie się i zamówienie kosmetyków przez Nowego Klienta poprzez sklep internetowy www.naturativ.pl
c. dokonanie zapłaty przez Nowego Klienta za zamówione produkty, o których mowa pod lit. b, w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania Zaproszenia poprzez stronę www.naturativ.pl 
d. rabat procentowy nie jest przyznawany dla zakupów Kuponów Prezentowych, za które dokonano zapłaty Kuponem Prezentowym
2.3. Nowym Klientem może być wyłącznie osoba, która nigdy nie dokonywała zakupów w sklepach internetowych należących do NATURATIV Sp. z o.o. m.in. www.naturativ.pl:
a. Osoba fizyczna lub osoba prawna,
b. Osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i nie ukończyła 18 lat - wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2.4. Jeden Polecający może pozyskać więcej niż jednego Nowego Klienta, przy czym każdy Nowy Klient pozyskany przez jednego Polecającego musi posiadać inny adres (rozumiany jako połączenie: kod-pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, numer budynku i mieszkania). Nowy Klient nie może mieszkać pod tym samym adresem co Polecający, który go pozyskał.
2.5. Organizator prowadzi w systemie informatycznym sklepu internetowego www.naturativ.pl bazę danych Klientów   zawierającą informacje o danych osobowych oraz szczegóły dokonanych zakupów w ramach Programu.
 
 
III. Rabat procentowy
 
 
3.1. Polecający otrzymuje nagrodę za pozyskanie każdego Nowego Klienta, czyli po spełnieniu się wszystkich warunków wskazanych w punkcie 2.2. Regulaminu.
3.2. Nagrodą w Programie jest Rabat Procentowy  o wartości 15% za każdego pozyskanego Nowego Klienta. 
3.3. Rabat procentowy zostanie automatycznie wygenerowany i wysłany mailem Polecającego po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w punkcie 2.2. Regulaminu.
3.4. Rabat Procentowy może być wykorzystany wyłącznie na zakupy w sklepie internetowym www.naturativ.pl  
3.5. Rabat procentowy nie może być przekazany innemu Klientowi.
 
 
V. Akceptacja regulaminu
 
 
5.1. Regulamin Programu będzie uznany za zaakceptowany przez Polecającego poprzez wypełnienie formularza zaproszenia w sklepie internetowym www.naturativ.pl 
 
 
VI. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo transakcji
 
 
6.1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez NATURATIV Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (kod: 24-100), przy ul. Piłsudskiego 57, jako administratora danych, w celach realizacji zamówień. 
6.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6.3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Przy obsłudze zamówień Klientów stosowane są najnowsze mechanizmy ochrony przekazywania danych. Dotyczy to danych osobowych, jak również informacji takich jak numery kart kredytowych przy płatnościach elektronicznych. Dostęp do danych mają jedynie przeszkoleni i uprawnieni do tego pracownicy Organizatora.
 
 
VII. Postanowienia końcowe
 
 
7.1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
7.3. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu w każdym momencie w czasie trwania Programu. W przypadku wprowadzenia zmian przez Organizatora do niniejszego Regulaminu, Organizator zawiadomi Uczestników o tych zmianach poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie sklepu internetowego www.naturativ.pl 
7.4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, kiedy Uczestnik nie dowiedział się o zmianie Regulaminu Programu, kiedy informacja ta była dostępna na stronie sklepu internetowego www.naturativ.pl nawet, jeśli Uczestnik z obiektywnych przyczyn nie mógł przeczytać tych informacji na stronie (brak dostępu do Internetu, awaria serwera itp.)
7.5. Niniejszy Program nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
8.7. Aktualna treść Regulaminu, uwzględniająca ewentualne zmiany, będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie sklepu internetowego www.naturativ.pl. Regulamin Programu będzie można również otrzymać wysyłając na podany wyżej adres kopertę ze znaczkiem i adresem zwrotnym lub podając adres skrzynki e-mail.
 

Rabat -10% na zakupy!