Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0

Regulamin korzystania z Kuponów Prezentowych

 „Wydawca” - NATURATIV Sp. z o.o.Naturativ Sp. z o.o., z siedzibą w Puławach (kod: 24-100), przy ul. Piłsudskiego 57, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579220, NIP 1231304002 (dalej: Organizator). „Salon” - tradycyjny sklep, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

„Sklep Internetowy- ”działający pod adresem www.naturativ.pl  prowadzony przez spółkę NATURATIV Sp. z o.o.

 „Kupon Prezentowy” – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w sklepie internetowym www.naturativ.pl  do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu.

 „Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kupon Prezentowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

„Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Kuponu Prezentowego.

„Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.naturativ.pl 

I. Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kuponu Prezentowego oraz do przyjmowania go do realizacji odpowiednio w Sklepie Internetowym www.naturativ.pl . Przekazanie Nabywcy Kuponu Prezentowego następuje wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.naturativ.pl.
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Kuponu Prezentowego. Zapłata za Kupon Prezentowy może nastąpić  za pośrednictwem przelewu bankowego, opłaty kartą kredytową i przelewem elektronicznym.
3. Kupon Prezentowy może być użyty w Sklepie Internetowym www.naturativ.pl poprzez wpisanie kodu alfanumerycznego widniejącego na Kuponie, w dedykowanym do tego polu, w pierwszym kroku procesu zakupowego – w Koszyku.
4. Kupon Prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, z zastrzeżeniem § 9 niniejszego Regulaminu.
5. Kupon Prezentowy może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu kosmetyków za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.naturativ.pl

6. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty numeru alfanumerycznego (w tym również kradzieży) po jego przekazaniu Nabywcy oraz pozyskanie dostępu do Kuponu Prezentowego przez osoby postronne.
7.  Kupon Prezentowy  jest ważny i aktywny przez okres kolejnych 6 (sześciu) miesięcy od momentu aktywacji tj. zakupu Kuponu przez Nabywcę.
8.  Kupon Prezentowy posiada określoną datę ważności, o której Nabywca zostanie poinformowany w momencie nabycia.

II. Zasady korzystania

1. Każdy Kupon Prezentowy posiada unikalny kod alfanumeryczny, identyfikujący aktualną wartość Kuponu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny zamówienia gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego zamówienia jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Kuponu Prezentowego.
3. Użytkownik mogą posługiwać się Kuponem Prezentowym wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Kuponu Prezentowego lub do skończenia terminu ważności Kuponu Prezentowego.
4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Kuponu Prezentowego w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Kuponu Prezentowego,

b) braku środków na Kuponie Prezentowym.

c) technicznego braku możliwości realizacji Kuponu Prezentowego.

5. Podczas płatności Kuponem Prezentowym nie są naliczane dodatkowo rabaty: za wielkość zakupów i za historię zakupów.

III. Aktywacja

1. Aktywacja Kuponu Prezentowego następuje tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym www.naturativ.pl z momentem zakupu Kuponu przez Nabywcę.
2. Kupon Prezentowy po przekroczeniu terminu ważności jest nieważny.
3. Kupon Prezentowy nie podlega doładowaniu.

IV. Wykorzystanie Kuponu Prezentowego

1. Nabywca ma prawo wykorzystać Kupon Prezentowy samodzielnie lub przekazać go wybranemu Użytkownikowi. Przekazanie Kuponu Prezentowego może nastąpić poprzez:

  • Przesłanie mailem adresu www identyfikującego Kupon Prezentowy 
  • Skorzystanie z formularza dostępnego dla zalogowanych użytkowników sklepu internetowego www.naturativ.pl w sekcji Moja Strefa, podstrona „Kupony Prezentowe”

V. Rozliczenia i reklamacje

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Kuponu Prezentowego. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio na stronie internetowej Wydawcy www.naturativ.pl, której adres wskazany został w korespondencji elektronicznej
2. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Kuponu Prezentowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
3. Reklamacje na piśmie mogą być składane na adres biura Wydawcy: NATURATIV SP. Z O. O. ul. Piłsudskiego 21, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  z dopiskiem "Kupon Prezentowy-reklamacja".

VI. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik Kuponu Prezentowego poprzez aktywację Kuponu Prezentowego w sposób określony w Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
2. Kupon Prezentowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Kupon Prezentowy jest formą bonu towarowego.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.naturativ.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 

Rabat -10% na zakupy!