Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
Regulamin Konkursu Wygrywamy z WOŚP
27.01.2021

Regulamin Konkursu Wygrywamy z WOŚP

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., z siedzibą w Puławach (kod: 24-100), przy ul. Piłsudskiego 57. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Konkurs trwa w okresie  od 25 stycznia 2021 od godziny 18:00 do 33 stycznia 2021 do godz. 23:59. 

Do dnia 6 lutego 2021 r. zostaną ogłoszone wyniki. 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy dokonać zakupów w sklepie internetowym na stronie  naturativ.pl. Nagrodzona zostanie osoba, która w dniach od 25 stycznia 2021 od godziny 18:00 do 33 stycznia 2021 do godz. 23:59 dokona zakupów na najwyższą kwotę. Brane pod uwagę będą zarówno pojedyncze zamówienia a także suma zakupów dokonanych w powyższym okresie.

Jury wybierze 1 laureata. 

 

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. W konkursie nagrodzona zostanie 1osoba, która dokonała zakupów w terminie konkursu na najwyższą kwotę. Wyboru dokona jury wyłonione z zespołu NATURATIV. 

Zwycięzca otrzyma bon o wartości 500zł do wykorzystania w sklepie www.naturativ.pl

Bon jest ważny do dnia 31 maja 2021 roku oraz możliwość spotkania on-line z założycielką marki Naturativ Magdą Hajduk.

Laureat może wykorzystać bon wielokrotnie, aż do wyczerpania się puli 500zł.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 

Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 6 lutego 2021. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

4. Nagroda zostanie wydana laureatowi w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników. 

5. Bon zostanie wysłany do laureata za pomocą e-maila.

6. Laureat jest zobowiązany do posiadania konta klient w sklepie Naturativ.pl.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. Niniejszy  Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

Rabat -10% na zakupy!