Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
REGULAMIN KONKURSU: #WellnessZNaturativ
12.06.2019

REGULAMIN KONKURSU: #WellnessZNaturativ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., adres siedziby: Konstancin - Jeziorna 05-520, ul. Asnyka 2.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs trwa w okresie od 13 czerwca 2019 do 20 czerwca 2019 do godz. 23.59.

Do dnia 27 czerwca 2019 r. zostaną ogłoszone  wyniki.

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na profil Naturativ na Instagramie lub Facebooku i dodać swoje zgłoszenie konkursowe.
Zadanie konkursowe na Instagramie polega na:

- dodaniu na Instagramie zdjęcia przedstawiającego życie w zgodzie z filozofią wellness, dodaniu uzasadnienia oraz otagowaniu zdjęcia #wellnessznaturativ oraz profilu @naturativ

 

Zadanie konkursowe na Facebooku polega na:

- dodaniu w komentarzu pod konkursowym postem zdjęcia przedstawiającego życie w zgodzie z filozofią wellness  wraz z uzasadnieniem tak przedstawionej filozofii wellness na zdjęciu

 

Jury wybierze łącznie 4 laureatów – 2 spośród zgłoszeń na Instagramie i 2 spośród zgłoszeń na Facebooku marki Naturativ.

Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich zgłoszeń konkursowych, a także, że nie naruszają praw osób trzecich.

 

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 

1. W konkursie nagrodzone zostaną 4 osoby. Ich wyboru dokona jury wyłonione z zespołu NATURATIV. Każda nagrodzona osoba otrzyma wybrane przez siebie 2 dowolne kosmetyki Naturativ, dostępne na stronie wwww.naturativ.pl

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 27.06.2019. w serwisie Instagram oraz Facebook.
4. Nagroda zostanie wydana uprawnionym osobom do dnia 7 lipca 2019 r.

5. W dniu 27 czerwca 2019r. organizator skontaktuje się z osobami, którym przysługiwać będą nagrody,
w celu uzyskania danych potrzebnych do ich wysyłki. Kontakt nastąpi poprzez serwis społecznościowy Instagram i Facebook, poprzez wysłanie Wiadomości.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

 

 

Rabat -20% na pierwsze zakupy!