Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
REGULAMIN KONKURSU: THE POWER OF PURE
13.08.2019

REGULAMIN KONKURSU: THE POWER OF PURE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., adres siedziby: Konstancin - Jeziorna 05-520, ul. Asnyka 2. 
 
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Konkurs trwa w okresie od 13 sierpnia 2019 do 20 sierpnia 2019 do godz. 23.59. 
 
Do dnia 27 sierpnia 2019 r. zostaną ogłoszone wyniki. 
 
 
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić profil Naturativ na Instagramie i dodać swoje zgłoszenie konkursowe. 
Zadanie konkursowe na Instagramie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Wyjaśnij własnymi słowami jak rozumiesz hasło The Power of Pure? 
 
Jury wybierze łącznie 5 laureatów. 
Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich zgłoszeń konkursowych, a także, że nie naruszają praw osób trzecich. 
 
§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 
 
1. W konkursie nagrodzonych zostanie 5 osób. Ich wyboru dokona jury wyłonione z zespołu NATURATIV. 
Każda nagrodzona osoba otrzyma zestaw podróżny Naturativ:
/sklep/p-603-travel-set-nr-2/
 
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 
Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 
 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 27.08.2019. w serwisie Instagram.
 
4. Nagroda zostanie wydana uprawnionym osobom w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 
 
Do dnia 27 sierpnia 2019r. organizator skontaktuje się z osobami, którym przysługiwać będą nagrody, w celu uzyskania danych potrzebnych do ich wysyłki. Kontakt nastąpi poprzez serwis społecznościowy Instagram, poprzez wysłanie Wiadomości. 
 
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

Rabat -20% na pierwsze zakupy!