Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
Regulamin konkursu
03.10.2015

Regulamin konkursu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Najlepsza stylizacja wieczoru Zuii Organic” (dalej: „Konkurs”) jest spółka Aromeda Sp. z o.o., adres siedziby: Konstancin - Jeziorna 05-520, ul. Asnyka 2, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla miasta Warszawy, Wydział XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 287266, Kapitał zakładowy spółki wynosi: 356 000,00 złotych PLN, NIP: 1231123364 zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs trwa w okresie od 3 października 2015 do 18 października 2015. Do dnia 23 października 2015 r. zostanie wydana w Konkursie nagroda. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 października 2015 r.
 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniu 3 października 2015 r., między godziną 14:00 a 19:00, podczas spotkania "Sobotnia Dawka Piękna", w restauracji Totomato, przy ul. Pięknej 28/34 w Warszawie, wykonać sobie zdjęcie w stylizacji z makijażem wykonanym organicznymi kosmetykami Zuii Organic i ubraniami z obecnego na spotkaniu butiku. Wykonanie zdjęć, makijażu oraz udostępnienie ubrań zapewnia Organizator. 
Zdjęcia zostaną opublikowane na fanpage Zuii Organic Polska w dniu 8.10.2015 r. 

 

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
 

1. W konkursie nagrodzona zostanie osoba, której zdjęcie zdobędzie największą ilość polubień na Facebook-u w dniach 8-18.10.2015 r. Nagrodzona osoba otrzyma Kupon Prezentowy o wartości 500 zł, na zakupy w sklepie internetowym www.zuii.naturativ.pl [słownie: pięćset złotych] oraz kupon na wykonanie profesjonalnego makijażu w wybranym przez siebie terminie, nie dalszym, niż 30.12.2015 r., za wyłączeniem niedziel i świąt. Profesjonalną makijażystkę zapewnia Organizator. Makijaż może być wykonany w miejscu pozostającym w obrębie Warszawy. Wartość kuponu na profesjonalny makijaż: 150 zł [słownie: sto pięćdziesiąt złotych]
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 19.10.2015 r. fanpage Zuii Organic Polska.
4. Nagroda zostanie wydana uprawnionej osobie do dnia 23.10. 2015 r. poprzez wysłanie kuponów drogą elektroniczną.


$4 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Każda osoba biorąca udział w konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego na nośnikach takich jak zdjęcia "cyfrowe" w szeroko pojętych akcjach i celach marketingowych i komunikacyjnych Organizatora związanych z kosmetykami, w sieci Internet.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: http://zuii.naturativ.pl/blog/a-regulamin-konkursu-najlepsza-stylizacja-wieczoru-zuii-organic/.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

Rabat -10% na zakupy!