Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
Regulamin konkursu Mój wiosenny MUST HAVE od Naturativ
13.04.2021

Regulamin konkursu Mój wiosenny MUST HAVE od Naturativ

Regulamin konkursu  Mój wiosenny MUST HAVE od Naturativ

(dalej: „Regulamin”)

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Mój wiosenny MUST HAVE od Naturativ, odbywającego się na portalach internetowych  Instagram (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Naturativ Sp. z o. o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Puławach, pod numerem 0000579220 (zwana dalej „Organizator”).
 3. Konkurs organizowany jest wyłącznie: za pośrednictwem portalu internetowego Instagram. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal internetowy Instagram ani inny portal z nim związany.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.04.2021, a kończy się 18.04.2021 o godzinie 24:00  (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 5. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
  1. konto na portalu internetowym Instagram – aktywne konto użytkownika, zawierające autentyczne dane osobowe danego użytkownika,  zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym www.Instagram.com zgodnie z regulaminem tego serwisu;
  2. portal internetowy Instagram – zbiór stron www znajdujących się w domenie Instagram.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu;

 

§2

Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami                              w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadające konto na portalu internetowym Instagram lub Instagram (dalej łącznie: „Uczestnicy", a każdy osobno: „Uczestnik").
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie organów lub pracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, lub stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak  i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie w jakikolwiek inny sposób niż w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  1. akceptuje postanowienia Regulaminu, 
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie, 
  3. wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie,
  4. spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

 

§3

Przebieg Konkursu

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać będzie komisja konkursowa
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  1. zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,
  2. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń, wybór Laureatów Konkursu) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. weryfikowanie prawa do Nagrody,
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie konkursowe”):
 1. Wejdź na stronę  www.naturativ.pl
 2. Zapoznaj się z ofertą marki i wskaż, który kosmetyk Naturativ to Twój wiosenny must have!
 3. Wrzuć screena wybranego kosmetyku na swoje Insta Story i napisz dlaczego wybierasz właśnie ten produkt.
 4. Oznacz w story @naturativ oraz @ekocuda, dodaj hashtag: #WiosnazNaturativ
 1. Zgłoszenia dokonane po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu nie będą brały udziału  Konkursie.
 2. Nie są uwzględniane w Konkursie Zgłoszenia Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 1. prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające treści agresywne, wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję;
 2. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w ich wizerunek,
 3. dokonują Zgłoszenia w inny sposób niż  wskazany w ust. 2 powyżej,
 4. dokonują Zgłoszenia z naruszeniem ust. 3 powyżej lub § 2 ust. 3 Regulaminu. 
 1. W celu uniknięcia wątpliwości, postanawia się, że Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane samodzielnie przez Uczestnika tj. bez użycia programów lub robotów komputerowych (w tym jakichkolwiek automatów/botów). W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Konkursu m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po portalu internetowym Instagram.

 

§4

Zasady wyboru Laureatów oraz przyznawania Nagród

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej: „Nagrody"):
  1. kosmetyk wybrany przez uczestnika w zadaniu konkursowym oraz kosmetyk -  niespodziankę – spośród oferty produktów Organizatora. Wartość nagrody wynosi 200 zł.
 2. Laureatami  Konkursu zostaje łącznie trzech Uczestników. Laureatami będą Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Konkursie (w tym dokonają prawidłowego Zgłoszenia), określone w niniejszym Regulaminie oraz których odpowiedzi na Zadanie konkursowe wybierze Komisja Konkursowa (dalej: „Laureaci”/„Laureat”). Przy ocenie Zgłoszenia Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie wszystkie następujące kryteria:
  1. pomysłowość i kreatywność Zgłoszenia,   
  2. dopasowanie Zgłoszenia  do charakteru Konkursu,
  3. zgodność Zgłoszenia z wymogami wskazanymi w Regulaminie.
 3. Po wyłonieniu Laureatów Komisja skontaktuje się z każdym z Laureatów poprzez wiadomość prywatną na koncie na portalu internetowym Instagram. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie przez Laureata na adres e-mail podany przez Komisję w wiadomości o przyjęciu Nagrody oraz przesłanie wymaganych danych kontaktowych – w terminie 4 (czterech) dni liczonych od dnia wysłania przez Komisję ww. wiadomości prywatnej. 
 1. W przypadku, w którym:
  1. Laureat nie odpowie na wiadomość w terminie określonym w ust. 3 powyżej, lub 
  2. Laureat nie spełni któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie,  lub
  3. informacje podane przez Laureata (w szczególności te o których mowa § 2 ust. 1 powyżej), okażą się niezgodne z prawdą lub utracą swoją aktualność, 

Laureat traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Komisja uprawniona jest do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

 1. Organizator zastrzega, że po zakończeniu Konkursu skontaktuje się wyłącznie z Laureatami, na zasadach określonych w ust. 3 powyżej. Równocześnie Organizator zastrzega, iż nie będzie się kontaktował z pozostałymi Uczestnikami, którzy nie zostaną wyłonieni jako Laureaci.
 2. Nierozdysponowane Nagrody pozostają do dyspozycji Fundatora. 
 3. Przekazanie przez Uczestnika prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana na równowartość pieniężną lub nagrodę innego rodzaju, nie są możliwe.
 4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

 

§5

Odbiór Nagród

 1. Po wyłonieniu Laureatów Nagrody rzeczowe będą wysłane przesyłkami kurierskimi  (za potwierdzeniem odbioru), na adres do doręczenia Nagrody wskazany przez Laureata.
 2. Nieodebranie Nagrody przez Laureata jest równoznaczne z utratą prawa nagrody.  W takim przypadku dana Nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.  

 

§6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” lub w formie e-mail na adres mailowy Organizatora: naturativ@naturativ.pl 
 2. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację,  opisanie zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem. 
 3. Komisja Konkursowa rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na nie odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie , w jakiej została zgłoszona reklamacja. 

 

§7

Dane osobowe 

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administratorem danych osobowych jest Naturativ Sp. z o. o.
 2. Podanie danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, udostępnienie wizerunku jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w Konkursie lub wydanie Nagród. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji Konkursu.
 3.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności poprzez obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń oraz promowanie własnych produktów i usług..
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
 5. Odbiorcami danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora w związku z Konkursem mogą być w szczególności podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do obsługi niniejszego Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego, w szczególności podmioty realizujące dostarczanie korespondencji lub przesyłek, doradcy prawni, organy podatkowe.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  W oparciu o udostępnione dane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym te będące wynikiem profilowania.
 7. Uczestnik, który udostępnił swoje dane osobowe, ma prawo do żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: i. o celach przetwarzania danych, ii. o kategoriach przetwarzanych danych, iii. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, iv. o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji,

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”);

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: i. Uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, ii. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e) przenoszenia danych, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratora oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu Konkursu (ew. postępowania reklamacyjnego), chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na czas związany z przedawnieniem lub obroną przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z przeprowadzenia i organizacji Konkursu lub ze względu na przepisy podatkowe.

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda jej wyrażenie jest zupełnie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje prawo jej wycofania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej przesłanki i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody.

10. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: a) w formie    pisemnej, na adres Organizatora: Naturativ Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 21, 05-510 Konstancin-Jeziorna  lub b) droga e-mail na adres: naturativ@naturativ.pl

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem wydania Laureatom Nagród jest wypełnienie przez nich wszystkich warunków określonych  w Regulaminie. 
 2. Fundator oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak należytego świadczenia usług dostępu do Internetu przez operatora, z którym Uczestnik zawarł stosowną umowę. 
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.naturativ.pl.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać pod adresem e-mail: naturativ@naturativ.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora pytania.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

Rabat -10% na zakupy!