Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
REGULAMIN KONKURSU: HASŁO NA ZAWIESZKĘ ŁAZIENKOWĄ NATURATIV
30.11.2018

REGULAMIN KONKURSU: HASŁO NA ZAWIESZKĘ ŁAZIENKOWĄ NATURATIV

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., adres siedziby: Konstancin - Jeziorna 05-520, ul. Asnyka 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs trwa w okresie od 30 listopada 2018 do 5 grudnia 2018 do godz. 23.59. Do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną wydane w Konkursie nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 grudnia 2018 r.

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


Aby wziąć udział w konkursie, należy pod wpisem Naturativ - informującym o konkursie - opublikować w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram  komentarz z propozycją hasła na zawieszkę łazienkową Naturativ. Jury wybierze łącznie 2 hasła (jedno opublikowane na profilu na Facebooku i jedno na profilu na Instagramie), które zostaną nagrodzone świątecznymi zestawami kosmetyków Naturativ i  które zostaną wydrukowane na zawieszkach. Zawieszka z hasłem będzie dodawana do każdego zakupu dokonanego przez e-sklep Naturativ od momentu, kiedy zostanie wyprodukowana do wyczerpania nakładu.

 

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 

1. W konkursie nagrodzone zostaną 2 najbardziej kreatywne hasła, o których mowa w  § 2. Ich wyboru dokona jury wyłonione z zespołu NATURATIV: Magda Hajduk, Marta Ziubińska. Każda nagrodzona osoba otrzyma wybrany przez siebie świąteczny zestaw kosmetyków Naturativ spośród dostępnych w ofercie: /prezenty/zestawy-prezentowe/

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 6 grudnia 2018 r. w serwisie Instagram oraz Facebook.
4. Nagroda zostanie wydana uprawnionym osobom do dnia 31 grudnia 2018 r.

5. W dniu 6 grudnia 2018 r. organizator skontaktuje się z osobami, którym przysługiwać będą nagrody, w celu uzyskania danych potrzebnych do ich wysyłki. Kontakt nastąpi poprzez serwis społecznościowy Instagram i Facebook, poprzez wysłanie Wiadomości.

 

$4 ZGODA NA ZAMIESZCZENIE TEKSTU- HASŁA

 

Każda osoba biorąca udział w konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie przez Organizatora zwycięskich HASEŁ na wydrukowanej łazienkowej zawieszce Naturativ w celach marketingowych i komunikacyjnych Organizatora związanych z kosmetykami zarówno w sieci Internet jak i stacjonarnie.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: /blog/a-regulamin-konkursu-haslo-na-zawieszke-lazienkowa-naturativ/
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

Rabat -20% na pierwsze zakupy!