Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
Regulamin Konkursu Fotograficznego
07.07.2021

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Konkurs #Fotograficzny

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., z siedzibą w Puławach (kod: 24-100), przy ul. Piłsudskiego 57.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać swoje zgłoszenie konkursowe na portalu Instagram.
Zadanie konkursowe:

 • Zgłoś się do konkursu w komentarzu pod tym postem i odpowiedz na pytanie: Za co najbardziej kochasz robić zdjęcia?
 • Wybierzemy 10 osób, do których wyślemy wybrane zestawy próbek i mini produktów Naturativ. To właśnie tym zestawom będziecie robić fotki :) Wszystkie zestawy dostępne pod adresem: /sklep/k-9-wyprobuj-naturativ/
 • Każda z 10 osób będzie miała tydzień na wykonanie i przesłanie zdjęcia swojego zestawu (liczba zdjęć nieograniczona). Zdjęcia należy przesłać na wskazany adres mailowy.
 • Zespół Naturativ wyłoni dwóch laureatów i nagrodzi ich bonami o wartości 500zł do wykorzystania w naszym sklepie.

 

Czas trwania konkursu:

 • Zgłaszanie kandydatur: od 7 do 14 lipca.
 • Wysyłka zestawów: do 21 lipca
 • Czas na wykonanie zdjęć: do 28 lipca
 • Ogłoszenie wyników: do 3 sierpnia

 

Laureaci:

 • Jury wybierze 2 laureatów.
 • Jury dokona wyboru na oceniając kreatywność i estetykę zdjęć.
 • Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich zgłoszeń konkursowych, a także, że nie naruszają praw osób trzecich.
§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 

1. W konkursie nagrodzone zostaną 2 osoby. Każdy z laureatów otrzyma kod na kwotę 500zł do wykorzystania w sklepie Naturativ.pl ważny przez 6 miesięcy.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagroda zostanie wydana laureatowi w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

4. Laureat jest zobowiązany do podania adresu e-mail w wiadomość prywatnej na Instagamie w celu odbioru nagrody.


§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zgadzając się na powyższe warunki Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie i przekazanie praw do publikacji oraz wykorzystywania przez NATURATIV wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach, dla celów związanych z emisją, przy czym powyższe uprawnienie do korzystania z wizerunku obejmuje zamieszczenie tego wizerunku m.in. dla celów związanych z reklamą i promocją NATURATIV.
Powyższe uprawnienie do korzystania z wizerunku Obejmuje jego zamieszczenie w Internecie i sieciach multimedialnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.


Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. Niniejszy  Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.


 

Rabat -10% na zakupy!