Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
Regulamin Konkursu #Dzikie Piękno
15.06.2021

Regulamin Konkursu #Dzikie Piękno

Konkurs #DzikiePiękno z Naturativ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., z siedzibą w Puławach (kod: 24-100), przy ul. Piłsudskiego 57.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs trwa w okresie od 15 czerwca do 22 czerwca 2021 do godz. 12:00.
Do dnia 30 czerwca 2021 r. zostaną ogłoszone wyniki.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać swoje zgłoszenie konkursowe na portalu Instagram.
Zadanie konkursowe:
Odpowiedz w komentarzu na pytanie:

  • Jaka ewoluowała Twoja definicja piękna? Czym dla Ciebie było, kiedy byłaś młodsza - a czym jest teraz?
  • Wejdź na profil @dzikiepiekno i zostaw komentarz pod zdjęciem, które najbardziej Ci się podoba!


Laureaci:
Jury wybierze 2 laureatów.
Jury dokona wyboru na oceniając kreatywność udzielonych odpowiedzi.
Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich zgłoszeń konkursowych, a także, że nie naruszają praw osób trzecich.

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. W konkursie nagrodzone zostaną 2 osoby. Wyboru dokona jury wyłonione z zespołu NATURATIV.
Laureat nagrody głównej otrzyma

  • Dowolny manicure w salonie @dzikiepiękno + trzy dowolnie wybrane produkty Naturativ z naszego sklepu.

Laureat nagrody drugiej otrzyma:

  • Dowolny manicure w Dzikim Pięknie + jeden dowolnie wybrany produkt Naturativ z naszego sklepu.


Nagrodę można odebrać osobiście w salonie Dzikie Piękno w Warszawie, ulica Koszykowa 49a.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r. w serwisie Instagram.
4. Nagroda zostanie wydana laureatowi w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
5. Laureat jest zobowiązany do podania adresu e-mail w wiadomość prywatnej na Instagamie.


§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. Niniejszy  Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.


 

Rabat -10% na zakupy!