Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
Regulamin Konkursu #360*AOX
08.12.2021

Regulamin Konkursu #360*AOX

Regulamin Konkursu #360*AOX

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., z siedzibą w Puławach (kod: 24-100), przy ul. Piłsudskiego 57.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać swoje zgłoszenie konkursowe na portalu Facebook na koncie naturativ.polska

1. Udostępnij nasz post konkursowy w swoim profilu na Facebooku, oznaczając konto @naturativ.polska

A jak Anti
O jak Oxydant
X jak niewiadoma w równaniu, o którego wyniku decydujesz Ty!

2. Zadanie konkursowe: Pod naszym postem konkursowym na Facebooku stwórz i przedstaw nam swój niepowtarzalny alfabet i rozwiń jego znaczenie.

A - asertywność, do której próbowałam dojść całe życie i akceptacja swoich niedoskonałości?
U - umiejętność szybkiej oceny sytuacji?
P  - prawdomówność i przebojowość?

Stwórz własne abecadło, udostępnij i przekonaj nas, że to właśnie Tobie mamy nagrodzić naszym Kremem AOX!  

My obdarujemy zwycięzców bestsellerowym Kremem do Twarzy 360*AOX.
3. Na podstawie Waszych odpowiedzi, wybierzemy 2 zwycięzców.
4. Autorzy wybranych odpowiedzi otrzymają Krem do Twarzy 360*AOX.

Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich zgłoszeń konkursowych, a także, że nie naruszają praw osób trzecich.


Czas trwania konkursu:
Zgłaszanie kandydatur pod postem konkursowym: 3-9 stycznia 2022.
Ogłoszenie wyników: do 13 stycznia 2022.

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. W konkursie nagrodzone zostaną 2 osoby. Każdy z laureatów otrzyma Krem do Twarzy 360*AOX.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną wydane laureatom w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

4. Laureaci są zobowiązani do podania danych do wysyłki i adresu e-mail, w wiadomości prywatnej na Facebooku, w celu odbioru nagrody.


§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgadzając się na powyższe warunki Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie i przekazanie praw do publikacji oraz wykorzystywania przez NATURATIV wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach, dla celów związanych z emisją, przy czym powyższe uprawnienie do korzystania z wizerunku obejmuje zamieszczenie tego wizerunku m.in. dla celów związanych z reklamą i promocją NATURATIV.
Powyższe uprawnienie do korzystania z wizerunku Obejmuje jego zamieszczenie w Internecie i sieciach multimedialnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.


Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. Niniejszy  Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

 

Rabat -10% na zakupy!