Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
Regulamin Konkursu #SelfLove z Naturativ
11.02.2021

Regulamin Konkursu #SelfLove z Naturativ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., z siedzibą w Puławach (kod: 24-100), przy ul. Piłsudskiego 57.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Konkurs trwa w okresie  od 10 lutego do 17 lutego 2021 do godz. 12:00. 

Do dnia 24 lutego 2021 r. zostaną ogłoszone wyniki.

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać swoje zgłoszenie konkursowe na portalu Facebook lub Instagram.

Zadanie konkursowe:

Dokończ zdanie: Najbardziej kocham siebie za…

Jury wybierze 2 laureatów:

Jeden laureat, spośród wszystkich zgłoszonych na portalu Facebook oraz jeden laureat spośród zgłoszonych na portalu Instagram.

Jury dokona wyboru na oceniając kreatywność udzielonych odpowiedzi.

Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich zgłoszeń konkursowych, a także, że nie naruszają praw osób trzecich. 

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. W konkursie nagrodzone zostaną 2 osoby. Wyboru dokona jury wyłonione z zespołu NATURATIV. 

Każdy laureat otrzyma nagrodę:

https://www.naturativ.pl/sklep/p-639-self-love-mini/

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 

Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 24 lutego 2021 w serwisie Instagram.

4. Nagroda zostanie wydana laureatowi w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 

5. Bon zostanie wysłany do laureata za pomocą e-maila.

6. Laureat jest zobowiązany do podania adresu e-mail w wiadomość prywatnej na Instagamie.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. Niniejszy  Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

 

Rabat -10% na zakupy!