Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
Konkurs na Instagramie: #wakacjeznaturativ
27.07.2018

Konkurs na Instagramie: #wakacjeznaturativ

REGULAMIN KONKURSU #wakacjeznaturativ:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka Naturativ Sp. z o.o., adres siedziby: Konstancin - Jeziorna 05-520, ul. Asnyka 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs trwa w okresie od 31 lipca 2018 do 17 sierpnia 2018. Do dnia 31 sierpnia 2018 r. zostaną wydane w Konkursie nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 sierpnia 2018 r.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować w serwisie społecznościowym Instagram zdjęcie pokazujące kosmetyki marki Naturativ w wakacyjnym otoczeniu/aranżacji, oznaczyć profil @Naturativ i dodać hashtag: #wakacjeznaturativ. Jury wybierze 3 zdjęcia, które zostaną nagrodzone zestawami kosmetyków Naturativ.

Konkurs wakacyjny Instagram

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. W konkursie nagrodzone zostaną 3 najbardziej kreatywne zdjęcia, o których mowa w  § 2. Ich wyboru dokona jury wyłonione z zespołu NATURATIV: Magda Hajduk, Marta Ziubińska. Każda nagrodzona osoba otrzyma zestaw kosmetyków Naturativ o wartości 143 zł. W skład zestawu wchodzą:

  1. RELAKSUJĄCE MASŁO DO CIAŁA
  2. WODNA MGIEŁKA DO TWARZY I CIAŁA - KWIAT POMARAŃCZY
  3. REWITALIZUJĄCY ŻEL MYJĄCY

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 21 sierpnia 2018 r. w serwisie Instagram.
4. Nagroda zostanie wydana uprawnionym osobom do dnia 31 sierpnia 2018 r.

5. W dniu 21 sierpnia 2018 r. organizator skontaktuje się z osobami, którym przysługiwać będą nagrody, w celu uzyskania danych potrzebnych do ich wysyłki. Kontakt nastąpi poprzez serwis społecznościowy Instagram, poprzez wysłanie Wiadomości.

$4 ZGODA NA ZAMIESZCZENIE ZDJĘĆ I TEKSTÓW

Każda osoba biorąca udział w konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie przez Organizatora posta z tekstem i zdjęciem zgłoszonego w konkursie  w szeroko pojętych akcjach i celach marketingowych i komunikacyjnych Organizatora związanych z kosmetykami, w sieci Internet.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://stary.naturativ.pl/blog/a-konkurs-na-instagramie-wakacjeznaturativ/
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

 

Rabat -10% na zakupy!