Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Dołącz do grona naszych Stałych Klientów, wyróżnianych specjalnymi rabatami, promocjami i prezentami.

Cały regulamin sklepu internetowego www.Naturativ.pl znajdziesz tu
0
KONKURS #KOLORYZUII INSTAGRAM
08.03.2016

KONKURS #KOLORYZUII INSTAGRAM

#koloryzuii

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

1. W dowolny, kratywny, zabawny lub intrygujący sposób przedstawić swój ulubiony kolor na zdjęciu.

2. Wejść do aplikacji  Instagram, dodać zdjęcie odpowiadające tematowi konkursu i dodać do zdjęcia krótki opis oraz oznaczyć zdjęcie hashtagiem #KoloryZUII. Jedynie zdjęcia oznakowane hashtagiem #KoloryZUII będą brały udział w konkursie i będą mogły uzyskać nagrodę!

Dodawać zdjęcia można od 10 do 22 marca 2016 r.

Dokładny regulamin konkursu zamieszczamy poniżej.

Wygrywa 5 najciekawszych propozycji. 

Do wygrania jest 5 Podwójnych cieni do powiek Zuii Organic. Kolory - do wyboru przez zwycięzców :-)

Podwójne cienie Zuii Organic

 

REGULAMIN KONKURSU #KOLORYZUII

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Kolory wiosny z ZUII Organic” (dalej: „Konkurs”) jest spółka Aromeda Sp. z o.o., adres siedziby: Konstancin - Jeziorna 05-520, ul. Asnyka 2, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla miasta Warszawy, Wydział XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 287266, Kapitał zakładowy spółki wynosi: 356 000,00 złotych PLN, NIP: 1231123364 zwana dalej „Organizatorem”. 

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs trwa w okresie od 10 marca 2015 do 22 marca 2016, przy czym dzień 22 marca 2016 jest ostatnim dniem dokonywania zgłoszeń w Konkursie, zaś do dnia 22 kwietnia 2016 r. zostaną wydane w Konkursie wszystkie nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 29 marca 2016 r.

 § 2 WARUNKI UCZESTNICWA W KONKURSIE

W Konkursie może być wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów statutowych Organizatora jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członków rodzin osób wskazanych powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w okresie trwania Konkursu, Organizator, w wiadomości wysłanej drogą elektroniczną może wezwać Uczestnika do przedstawienia mu zgody jego przedstawiciela ustawowego na jego udział w Konkursie. Uczestnik winien przedstawić Organizatorowi wymaganą zgodę poprzez wysłanie jej listem poleconym na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania w tym przedmiocie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 10 marca 2015 do 22 marca 2016 r. wejść do aplikacji na telefony komórkowe Instagram, dodać zdjęcie odpowiadające tematowi konkursu i dodać do zdjęcia krótki opis oraz oznaczyć zdjęcie hashtagiem #KoloryZUII. Jedynie zdjęcia oznakowane hashtagiem #KoloryZUII będą brały udział w konkursie i będą mogły uzyskać nagrodę.

Prawidłowe wykonanie czynności wskazanych w ust. 3 powyżej jest zgłoszeniem w Konkursie, zwanym dalej „Zgłoszeniem” zaś osoba, która go dokonała uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”.

Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:

a. Zdjęcia wykorzystane w danym Zgłoszeniu są autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do nich całość autorskich praw majątkowych,

b. Uczestnik posiada zgodę osób przedstawionych na fotografiach lub filmach wykorzystanych w danym Zgłoszeniu na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

Uczestnik, poprzez dokonanie Zgłoszenia udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystanego w tym Zgłoszeniu w ramach tekstu (dalej: „Utwór”) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci internet;

d. wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia lub pseudonimu Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, a także na stronie internetowej www.zuii.pl,

e. wykorzystywanie Utworów w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

7. Wraz z nabyciem licencji, o której mowa w ust. 6 powyżej, na jej zasadach i w jej zakresie Organizator nabywa również prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie wszelkiego rodzaju opracowaniami Utworu.

8. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich przysługujących mu do Utworu, w szczególności nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu, jak również wykonywał innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich osobistych, a w szczególności z prawa do podpisywania Utworu swoimi oznaczeniami lub nazwiskiem, jak również prawa do zachowania integralności Utworu.

9. Jeden Uczestnik może zgłosić nieograniczonej ilości Zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 powyżej

10. W Konkursie nie biorą udziału i zostaną odrzucone przez Organizatora Zgłoszenia, które:

  • zawierają treści niezgodne z prawem,
  • zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne lub propagujące przemoc,
  • naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek jak również majątkowe lub osobiste prawa autorskie,
  • zostały dokonane przez Uczestnika ograniczonego w zdolności do czynności prawnych bez zgody jego przedstawiciela ustawowego na jego udział w Konkursie,
  • nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

 § 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

W Konkursie nagrodzone zostanie 5 najlepszych zgłoszeń – oceniane będzie zdjęcie oraz opis zdjęcia. Każda z nagrodzonych osób otrzyma podwójny cień do powiek ZUII Organic o wartości 129 zł brutto, [słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych]. Każda z nagrodzonych osób będzie mogła wybrać rodzaj podwójnych cieni do powiek w zakresie koloru, spośród dostępnych na stronie www.zuii.pl. Pytanie o kolor cieni będzie wysyłane poprzez powiadomienie wraz z prośbą o podanie adresu do nadania paczki z nagrodą do zwycięzcy konkursu.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 

3. Organizator powoła jury w składzie Magdalena Hajduk, Marta Ziubińska oraz Agnieszka Nowicka (dalej: „Jury”). 

4. Jury, w terminie do dnia 28 marca 2016 r. spośród wszystkich dokonanych w Konkursie Zgłoszeń, biorąc pod uwagę walory estetyczne oraz oryginalność stylizacji, a także opis zdjęcia, wybierze 5 (pięć) kolejno najciekawszych Zgłoszeń. Decyzje Jury zapadają większością głosów. 

5. Lista wybranych przez Jury zgodnie z ust. 5 powyżej Zgłoszeń zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zuii.pl w sekcji BLOG do dnia 29 marca 2016 r.

6. Uczestnicy, którzy nabędą prawo do Nagrody zostaną powiadomieni o tym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy Jury, na poprzez aplikację Instagram i Nick podany przez nich w ramach ich zwycięskiego Zgłoszenia.

7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości Organizatora o wygranej, Uczestnik, powinien w zwrotnej wiadomości wysłanej Organizatorowi drogą mailową wskazać swoje imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny, a także nazwę wybranego podwójnego cienia do powiek.

8.Nagrody zostaną wydane Uczestnikom poprzez wysłanie ich przesyłką kurierską na adres korespondencyjny podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej w terminie 30 dni od daty otrzymania tej wiadomości przez Organizatora. Warunkiem wydania Nagrody jest podpisanie przez Uczestnika protokołu jej odbioru.

9. Nagroda przepada na rzecz Organizatora jeżeli:

  • Uczestnik nie wyśle w prawidłowym terminie wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej,
  • Organizatorowi nie uda się wydać Uczestnikowi Nagrody ze względu na podanie przez niego w wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej nieprawidłowego adresu,
  • Uczestnik odmówi podpisania protokołu odbioru Nagrody, w postaci potwierdzenia otrzymania przesyłki od Kuriera
  • Organizator poweźmie wiadomość, że Uczestnik ograniczony w zdolności do czynności prawnych dokonał zwycięskiego Zgłoszenia bez zgody jego przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie albo zgoda tego przedstawiciela ustawowego zostanie przez niego cofnięta przed wydaniem Nagrody.

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka Aromeda Sp .z o.o. z siedziba przy ul. Asnyka 2, 05-520 Konstancin – Jeziorna. Dane osobowe są przetwarzane w sposób doraźny, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, wieku oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i wydania Nagrody.

Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do dostępu do danych, żądania ich poprawienia albo usunięcia.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:  www.zuii.pl w sekcji BLOG przy wpisie dotyczącym konkursu.

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

Rabat -10% na zakupy!